The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Vec3

Vector số thực 3 chiều.

Các phiên bản

vec3 aVec3 = vec3(1.0, 1.0, 1.0);
vec3 bVec3 = vec3(1.0);

vec3 cVec3 = vec3(aVec4);
vec3 dVec3 = vec3(aVec4.x, aVec4.y, aVec4.z);

vec3 eVec3 = vec3(aVec2, aFloat);
vec3 fVec3 = vec3(aVec2.x, aVec2.y, aFloat);

Mô tả

vec3 vector số thực gồm 3 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4