The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Vec4

Vector số thực 4 chiều

Các phiên bản

vec4 aVec4 = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
vec4 bVec4 = vec4(1.0);

vec4 cVec4 = vec4(aVec2, aFloat, aVec3);
vec4 dVec4 = vec4(aBvec2.x, aBvec2.y, aFloat, aBvec3.x);

Mô tả

vec4 là vector số thực gồm 4 thành phần. Nó có thể được khởi tạo bằng các cách:

Tham khảo thêm

bool, int, float, bvec2, bvec3, bvec4, ivec2, ivec3, ivec4, vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4