The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo & Jen Lowe

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt - 日本語 - 中文版 - 한국어 - Español - Portugues - Français - Italiano - Deutsch - Русский - English


Thư viện các ví dụ

Đây là một bộ sưu tập các ví dụ được trích từ các chương của quyển sách kèm theo các shader được những độ giả khác đóng góp trên editor online. Bạn có thể tự do khám phá và sửa code tuỳ ý. Nếu bạn thấy ưng ý với bất kỳ tác phẩm nào của mình, bạn có thể click nút "Export" và copy "URL to code...". Sau đó gửi tới địa chỉ @bookofshaders hoặc @kyndinfo. Chúng tôi rất mong chờ được bổ sung các tác phẩm của bạn vào thư viện.