The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Distance

Tính khoảng cách giữa hai điểm

Các phiên bản

float distance(float p0, float p1)  
float distance(vec2 p0, vec2 p1)  
float distance(vec3 p0, vec3 p1)  
float distance(vec4 p0, vec4 p1)

Các tham số

p0 Điểm thứ nhất

p1 Điểm thứ hai

Mô tả

distance() trả về khoảng cách giữa hai điểm p0p1.

Tham khảo thêm

length(), normalize(), Chương 7: Hình dạng