The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo


Length

Tính độ dài cuuar vector.

Các phiên bản

float length(float x)  
float length(vec2 x)  
float length(vec3 x)  
float length(vec4 x)

Các tham số

x vector cần tính độ dài

Mô tả

length() trả về độ dài của vector.

Tham khảo thêm

distance(), normalize(), Chương 07: Hình dạng