The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo & Jen Lowe

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt - 日本語 - 中文版 - 한국어 - Español - Portugues - Français - Italiano - Deutsch - Русский - English


Làm thế nào để đọc quyển sách này mà không cần Internet ?

Giả sử bạn có một chuyến đi dài và muốn tranh thủ học shader. Trong trường hợp đó bạn có thể tạo một bản sao của quyển sách này và hiển thị nó bằng server nội bộ.

Để làm điều đó, bạn chỉ cần có PHP, Python 2.6 và git. Trên các máy MacOS và Raspberry Pi thì Python đã được cài đặt sẵn rồi nhưng bạn vẫn cần cài thêm PHP và git. Cụ thể:

Trên MacOSX hãy cài homebrew trước rồi mở terminal ra và gõ:

brew update
brew upgrade
brew install git php

Trên Raspberry Pi bạn cần cài Raspbian, là một phiên bản Linux dựa trên Debian dành riêng cho Raspberry Pi, sau đó gõ lệnh:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git-core glslviewer php

Khi đã cài đặt xong các phần mềm cần thiết, bạn chỉ cần gõ:

cd ~
git clone --recursive https://github.com/patriciogonzalezvivo/thebookofshaders.git
cd thebookofshaders
git submodule foreach git submodule init && git submodule update
php -S localhost:8000

Rồi truy cập server nội bộ ở địa chỉ http://localhost:8000/