The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo & Jen Lowe

Bahasa Indonesia - Tiếng Việt - 日本語 - 中文版 - 한국어 - Español - Portugues - Français - Italiano - Deutsch - Русский - English


Phụ lục

  1. Làm thế nào để đọc quyển sách này mà không cần Internet ?

  2. Làm thế nào để chạy thử ví dụ trên Raspberry Pi ?

  3. Làm thế nào để in quyển sách này ?

  4. Làm thế nào để góp sức cho quyển sách này ?

  5. Giới thiệu cho người đã biết Javascript từ Nicolas Barradeau

  6. Giới thiệu về vector từ ...

  7. Giới thiệu về nội suy từ ...